Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Seaside Park Hotel w prywatnych apartamentach Kołobrzeg ul. Wschodnia 20.
Umowa pomiędzy klientem a właścicielem apartamentów zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt internetowo (wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie internetowej www.kolobrzeg.widoknamorze.pl lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu, która jest utrzymywana przez 3 dni robocze; w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela Dorota Brunka wyliczona zaliczka w wysokości 30% ogólnej wartości rezerwacji.
2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.
3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie 3 dni rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty. Na żądanie klienta, zgłoszone przy potwierdzaniu rezerwacji, wystawiana jest faktura vat dokumentująca otrzymaną wpłatę, przed dokonaniem wpłaty zaliczki lub kwoty całości należy zgłosić chcę otrzymania faktury vat.
5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie 3 dni przed przyjazdem przelewem bankowym, najpóźniej w dniu przyjazdu za potwierdzeniem wpłaty przesłanym na mail lub sms.
6. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
d. Reklamacje płatności
Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

III. Warunki umowy najmu

1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem apartamentu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2. Odbiór kluczy: otrzymanie kodu do zamka sms-em; przyjazd powinien nastąpić w godzinach od 15:00 a wyjazd do godziny 11:00 (kod jest aktywny przez cały okres pobytu)
3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciel a obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę.
6. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
8. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

IV. Obowiązki klienta

1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w specyfikacji rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do apartamentu.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu w stanie zastanym.
3. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Właściciel apartamentu może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu apartamentu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu Sea Side Park.
5. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, ze względu na warunku przeciwpożarowe.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla

V. Zmiany w rezerwacji

1. Jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużanie pobytu: termin pobytu w danym apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie.
3. W przypadku odwołania rezerwacji:
a. na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi w całości,
b. na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 40% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez właściciela apartamentu nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute,
c. na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 80% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez właściciela apartamentu nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Zwierzęta

W apartamencie mogą przebywać zwierzęta gości w przypadku, że nie bedą one uciążliwe dla pozostałych gości Hotelu jak i również są tak ułożone, że nie spowodują jakichkolwiek szkód w wyposażeniu apartamentu. Bezwzględnie materialnie i prawnie za pobytu zwierząt odpowiada jego właściciel.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi innego terminu zastępczego do pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

IX. Ochrona danych osobowych

1. W trakcie dokonywania rezerwacji na stronie internetowej www.kolobrzeg.widoknamorze.pl Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego jego danych osobowych związanych z realizacją rezerwacji oraz do celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r.,Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem danych, którym jest Dorota Brunka na adres e-mailowy: apartament@widoknamorze.com.pl lub w inny dowolny sposób.
4. Klient może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Wynajmującego akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili rezerwacji.

X. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.